ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


โครงการเสวนาวิจัยและการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๖


 

หน่วยวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการเสวนาวิจัยและการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๖ เรื่อง "งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ : โจทย์วิจัยจากภาคเอกชน" โดยได้รับเกียรติจาก คุณเกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์โพรเซสซิ่ง จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ทาง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (ภก.รศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ) ได้ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวเปิดโครงการเสวนาฯ โดยมีนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมนตรีพจนกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook