ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


วารสารของมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าสู่กลุ่ม 1 ของ TCI


  ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการของไทยในช่วงปี 2555-2556 โดยได้ประเมินและแบ่งกลุ่มของวารสารไทยออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (รับรองถึง 31 ธันวาคม 2557)

วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อขอการรับรองจาก TCI

วารสารกลุ่มที่ 3 : วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ

ซึ่งรายละเอียดการประเมินและผลการประเมินดูได้จาก http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/Evaluation_56.html

เป็นที่น่ายินดีว่าวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งดำเนินการรับบทความและจัดพิมพ์โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากรทั้ง 3 ชื่อได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 ดังนี้

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- Silpakorn University Science and Technology Journal : ตีพิมพ์บทความภาษาอังกฤษ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts (ชื่อเดิม Silpakorn University International Journal) : ตีพิมพ์บทความภาษาอังกฤษ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ

- วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร : ตีพิมพ์บทความภาษาไทย ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ

ซึ่งทำให้วารสารทั้งสามได้รับการยอมรับให้เป็นวารสารวิชาการระดับชาติ สำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของผู้รับทุนคปก. (http://rgj.trf.or.th/thai/rgj36_RGJDeclaration-12555.asp) นอกจากนี้ ปัจจุบันบทความของวารสารทั้งสามชื่อได้เข้าอยู่ในระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai Journals Online หรือ ThaiJO ซึ่งเป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทย) เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเข้าถึงวารสารจากนักวิชาการผู้สนใจได้มากขึ้น นอกเหนือไปจากผ่านเว็บไซต์วารสารของมหาวิทยาลัย (www.journal.su.ac.th)

 
  url: http://www.journal.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook