ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


นักศึกษารับมอบเกียรติบัตร ในโครงการของภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร


 

marevan

marevan og alkohol marevan dosering marevan behandling

ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในพิธีไหว้ครู คณะเภสัชศาสตร์ โดยมี เภสัชกร อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นผู้มอบรางวัล สำหรับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ได้แก่

รางวัลผลการศึกษาดีเยี่ยม รายวิชา เคมีทางยา 1

นศภ. กิจธนะ โฆษิตานนท์

รางวัลผลการศึกษาดีเยี่ยม รายวิชา การควบคุมคุณภาพยา 1

นศภ. วรลักษณ์ พรมโหมด

รางวัลผลการศึกษาดีเยี่ยม รายวิชา ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพยา 1

นศภ. สินีนุช ประดับศรีเดช

รางวัลทักษะปฏิบัติการดีเยี่ยมด้านการวิเคราะห์ยา (Mr and Miss QC)

รางวัลชนะเลิศ นศภ. ณัฐกานต์ เดชแก้ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นศภ. ศีกัญญา ประสิทธิ์เพียรชัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นศภ. ณิชกานต์ อภิรมย์รักษ์

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม "ประโชติ เปล่งวิทยา"๑ อาคารส่วนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook