ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ Chungnam National University สาธารณรัฐเกาหลีใต้


  เมื่อวันที่ 18-20 มิถุนายน 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เดินทางไปร่วมลงนามความร่วมมือข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) กับ College of Social Science, Chungnam National University และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ร่วมกับ Asian Network for Public Opinion Research, Chungnam National University สาธารณรัฐเกาหลีใต้

 
  url: http://www.management.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook