ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 59


  มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับกรมศิลปากร สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยการสนับสนุนจากบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 59 ระหว่างวันที่ 4 – 27 กันยายน 2556 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ และระหว่างวันที่ 4 กันยายน – 27 ตุลาคม 2556 ณ หอศิลปวัฒนธรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัล ในวันพุธที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ไปจัดแสดงในครั้งนี้ด้วย

การจัดการแสดงครั้งนี้ได้เชิญชวนศิลปินสัญชาติไทยส่งผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมประกวด โดยแบ่งผลงานศิลปกรรมเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทจิตรกรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสม และในปีนี้ มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น จำนวน 171 คน จากผลงานศิลปกรรม 278 ชิ้น ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน ได้ดำเนินการคัดเลือกและตัดสินผลงานตามประเภทของผลงาน ปรากฎว่ามีผลงานที่ได้รับรางวัลและคัดเลือกเข้าร่วมแสดงทั้งสิ้น 76 ชิ้น มีศิลปินได้รับรางวัล ดังนี้

- รางวัลของการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ

ผลงานประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสม รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

ประเภทจิตรกรรม รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน ได้แก่ นายบุญศรี เจริญยิ่ง ผลงานชื่อ “ระนาบแสงริมน้ำ หมายเลข 2” และ นางสาวยามีล๊ะ หะยี ผลงานชื่อ “ดุนยา (โลกปัจจุบัน) & อาคีเราะฮ (ปรโลก) รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ เทพเกาะ ผลงานชื่อ “ทุกข์ กรรม” นางสาวคีต์ตา อิสรั่น ผลงานชื่อ “อาเนาะ อาเญาะฮ” นายประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์ ผลงานชื่อ “ปลายทางชีวิต” และนายสุพร แก้วดา ผงานชื่อ “ก่อรูป (1)”

ประเภทประติมากรรม รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน ได้แก่ นายอริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์ ผลงานชื่อ “ขยอก” รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง ได้แก่ นานแทอดทูน คำมงคุณ ผลงานชื่อ “ทวิภาวะ”

ประเภทภาพพิมพ์ รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน ได้แก่ นายจักรี คงแก้ว ผลงานชื่อ “Debris of Time” และนายบุญมี แสงขำ ผลงานชื่อ “สาระ สัจจะ ความจริง หมายเลข 20” รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง ได้แก่ นายอนีส นาคเสวี ผลงานชื่อ “ร่อง – รอย – ยิ้ม (ครอบครัวตาเยะ) หมายเลข 1”

ประเภทสื่อผสม รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน ได้แก่ นางสาวธิดารัตน์ ชุ่มจังหรีด ผลงานชื่อ “โครงสร้างของความทรงจำ” รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง ได้แก่ นายวรัญญู ช่างประดิษฐ์ ผลงานชื่อ “Celemonial Rhapsody” และนางสาวหทัยรัตน์ รอดแก้ว ผลงานชื่อ “วัฏจักรวิถี หมายเลข 1”

- รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย

รางวัลสนับสนุนโดยธนาคากรกรุงไทย รางวัลที่ 1 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 ได้แก่ นายกนกกร หมื่นโฮ้ง ผลงานชื่อ ”จินตภาพแห่งความเชื่อที่แฝงในสถาปัตยกรรมล้านนา” นายกฤษฎางค์ อินทะสอน ผลงานชื่อ “ฮีรัก ฮีโร่” นางสาวกาญจนา ชลศิริ ผลงานชื่อ “กอปรกลายมลายสูญ” นางสาวจุฑารัตน์ พัชรศิรศักดิ์ ผลงานชื่อ “บ้าน (ในวันที่ไม่มี) เตี่ย” นายทินกร กาษรสุวรรณ ผลงานชื่อ “ความทรงจำจากท้องทุ่ง หมายเลข 1” นายธีรยุทธ ม่วงทอง ผลงานชื่อ “ไอทอง” นายพงศ์ศิริ คิดดี ผลงานชื่อ “ปีติในรอยธรรม (เสด็จกลับจากดาวดึงส์)” นายพีรพันธ์ จันทรชิต ผลงานชื่อ “ท่วงทำนองธรรมชาติ” นายสิทธิโชค วิเชียร ผลงานชื่อ “วิถีชีวิต ความผูกพัน ความสุข หมายเลข 2” นายสุรศักดิ์ สอนเสนา ผลงานชื่อ “ลมหายใจสุดท้ายของกรุงเทพมหานคร 2556” นางสาวสุวรรณี สารคณา ผลงานชื่อ “แสงวันใหม่ของครอบครัว และนายอภิพล เตชะมังคลานนท์ ผลงานชื่อ “ความหวังบนซากแห่งอารยธรรม หมายเลข 2”

ผลงานที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ ประกอบด้วยผลงานที่ได้รับรางวัลและคัดเลือกเข้าร่วมแสดง ประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสม จำนวน 76 ชิ้น นอกจากนี้แล้ว ยังมีผลงานของศิลปินเชื้อเชิญ อาทิ ศิลปินชั้นเยี่ยม กรรมการคัดเลือกและตัดสิน และศิลปินอาวุโส หลังจากนั้นจะมีการนำผลงานไปสัญจรในส่วนภูมิภาค ณ สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ดังนี้

- ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

- ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

- ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

- สำนักวัฒนธรรม หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

- ณ หอศิลปจำปาศรี (สถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรมอีสาน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

- ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

- ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 
  url: http://www.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook