ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 30


  มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 4 – 27 กันยายน 2556 ณ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ในการนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัล ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

การแสดงครั้งนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 251 คน จากผลงานศิลปกรรม 370 ชิ้น คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน ได้ดำเนินการคัดเลือกและตัดสินผลงาน ปรากฎว่ามีผลงานที่ได้รับรางวัลและคัดเลือกเข้าร่วมแสดงทั้งสิ้น 123 ชิ้น แบ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 15 ชิ้น และผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดง จำนวน 108 ชิ้น มีศิลปินได้รับรางวัล ดังนี้

นางสาวจิรนันท์ จุลบท นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานชื่อ “ผลผลิตพิสดาร” ได้รับรางวัลเกียรตินิยมยอดเยี่ยม เหรียญทอง “ศิลป์ พีระศรี” และเงินรางวัล 70,000 บาท

รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี” 9 รางวัล และเงินรางวัล รางวัลละ 50,000 บาท ได้แก่ นายธวัชชัย โตขำ ผลงานชื่อ “ปัจจุบันของสังคม” นางสาวธิดารัตน์ ชุ่มจังหรีด ผลงานชื่อ “ความทรงจำในวันธรรมดาของครอบครัว” นางสาวนภาพร มบขุนทด ผลงานชื่อ “ห่มไออุ่น หมายเลข 2” นางสาวไปรยา เกตุกูล ผลงานชื่อ “Blooming Blossoms” นายวาฬ จิรชัยสกุล ผลงานชื่อ “Parallel Captives” นางสาววิลาสินี คงทวีบุญ ผลงานชื่อ “นักต้มตุ๋น” นายอภิพล เตชะมังคลานนท์ ผลงานชื่อ “ภาพสะท้อนสังคมไทย หมายเลข 1” นายอมร ชีกลาง ผลงานชื่อ “มลพิษ หมายเลข 1” และนายอัสนีย์ มั่นมี ผลงานชื่อ “รูปทรงกลไกแห่งวิถีชีวิตพื้นบ้าน”

รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ 5 รางวัล และเงินรางวัล รางวัลละ 40,000 บาท ได้แก่ นายกิตติพันธุ์ ชินวรรณโชติ ผลงานชื่อ “สัมพันธภาพของโซ่” นายเทพพงษ์ หงส์ศรีเมือง ผลงานชื่อ “ผูกพัน หมายเลข 2” นายสราวุฒิ คำมูลชัย ผลงานชื่อ “ตัณหา ราคะ (การหมุนไปของโลก)” นายสิทธิวุธ ยาวิชัย ผลงานชื่อ “มารผจญ หมายเลข 3” และนางสาวอารดา เคนผาพงศ์ ผลงานชื่อ “บทสนทนาระหว่างตุ๊กตาของฉัน”

ผลงานที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ ประกอบด้วยผลงานที่ได้รับรางวัลและคัดเลือกเข้าร่วมแสดง ประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสม จำนวน 123 ชิ้น หลังจากนั้นจะมีการนำผลงานไปสัญจรในส่วนภูมิภาค ณ สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ดังนี้

- ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

- ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

- ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

- ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

- ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

- ณ สำนักวัฒนธรรม หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

- ณ หอศิลปจำปาศรี (สถาบันศิลปวัฒนธรรมอีสาน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 
  url: http://www.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook