ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


มศก. อนุรักษ์และส่งเสริมโทนสีไทย ผลิต “สีไทยศิลปากร”


 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี

มหาวิทยาลัยศิลปากร ริเริ่มโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมโทนสีของไทย เพื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใช้ชื่อ “สีไทยศิลปากร” โดยมุ่งหวังให้เป็นการอนุรักษ์และสืบสานองค์ความรู้ในเชิงศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับการสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นการบูรณาการศาสตร์ในสาขาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยการวิจัยและผลิตสีไทยในชื่อ “สีไทยศิลปากร”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมกล่าวว่า โครงการนี้ต่อยอดมาจากเมื่อครั้งที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดทำโครงการสีศิลปากรประดิษฐ์และสีวิจิตรรงค์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความพร้อมในด้านนี้มีคณะทำงานฝ่ายวิจัยและผลิตสีจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สามารถดำเนินการและพัฒนาต่อยอดโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมโทนสีไทยจากองค์ความรู้เดิมได้ทั้งในการวิจัยและในเชิงพาณิชย์ ซึ่งคาดหวังว่าจะสามารถจะผลิตให้แก่ผู้สนใจที่จะใช้โทนสีไทย โดยสามารถดึงจุดเด่นของสีไทยที่สีสากลไม่มี อาทิ สีเขียวน้ำไหล สีคราม สีตั้งแซ สีหงสบาท เป็นต้น ซึ่งสีเหล่านี้จะมีอัตลักษณ์บางอย่างที่มีความน่าสนใจ อีกทั้ง โทนสีไทยถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ตกทอดมาเป็นระยะเวลานับร้อยปี สมควรที่จะอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป การดำเนินการในโครงการนี้นั้น ไม่ได้ต้องการเน้นการหารายได้ แต่ต้องการที่จะเป็นการสานต่อภูมิปัญญาดั้งเดิม ซึ่งเรามีชื่อเรียกสีไทยของเราถือว่าเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว โดยสะท้อนคุณลักษณะที่โดดเด่นของแต่ละสี

แนวทางในการพัฒนาต่อไปในอนาคตนั้น ไม่ได้มุ่งหวังถึงผลสัมฤทธิ์ในโครงการที่ต้องประสบความสำเร็จสูง แต่หวังว่าโครงการดังกล่าวน่าจะเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชนได้มาก เช่น หากวัดต้องการจะเขียนหรือซ่อมจิตรกรรมฝาผนัง สีไทยศิลปากรอาจจะช่วยให้วัดสามารถดำเนินการหรือมีกระบวนการสร้างงานได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยนำเอาวัสดุหรือวัตถุธาตุตามธรรมชาติมาใช้ให้มากที่สุด ขณะเดียวกันก็พยายามที่จะลดสัดส่วนของสารเคมีให้น้อยลงที่สุด ซึ่งคุณภาพของเราอาจจะยังไม่ทัดเทียมกับสีสากล แต่โทนสีไทยก็มีเอกลักษณ์หรือคุณลักษณะเฉพาะตัวที่หาไม่ได้ในสีสากล

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร ประธานคณะทำงานฝ่ายดำเนินการวิจัย พัฒนาและผลิตสี กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวนี้เป็นการบูรณาการศาสตร์ที่มีความพร้อมในมหาวิทยาลัยศิลปากร มีการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ขึ้น โดยจะผลิตสีตามที่คณะทำงานฝ่ายศึกษาและเก็บข้อมูลเพื่อกระบวนวิจัยส่งตัวอย่างสีต่าง ๆ มาให้ โดยจะมุ่งเน้นเน้นการใช้วัสดุจากธรรมชาติที่ใช้กันในสมัยโบราณของไทย ไม่ก่อมลภาวะและเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้คณะทำงานฝ่ายวิจัยยังได้หาวิธีปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์สี ให้มีความคงทนต่อสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยซึ่งอยู่ในเขตร้อนชื้นอีกด้วย

มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ดำเนินการทดสอบคุณสมบัติสีไทยศิลปากรครั้งแรก โดศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับชาติ อาทิ ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศาสตราจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย ภิรมย์รักษ์ อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง อาจารย์จินตนา เปี่ยมศิริ รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั้นกล่ำ และอาจารย์อิทธิพล วิมลศิลป์

ผลที่ได้จากการทดสอบคุณภาพสีไทยศิลปากรในครั้งนี้จะนำไปปรับปรุงพัฒนาการผลิตสีไทยศิลปากรต่อไป โดยศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อเป็นการทดสอบคุณสมบัติของสีไทยศิลปากรที่ผลิตได้ในเรื่องของความทึบแสง ความมันเงา การแห้งตัว การระบายและคุณสมบัติของสีในภาพรวม สีไทยศิลปากรที่นำมาทดสอบในครั้งแรกนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 26 สี ได้แก่ สีขาวผ่อง ขาวกระบัง รง นวลจันทร์ เสน ลิ้นจี่ ชาด หงสบาท ม่วงเม็ดมะปราง ลูกหว้า ม่วงดอกผักตบ ม่วงดอกตะแบก ฟ้า น้ำไหล คราม เขียวตอง เขียวใบแค เขียวไพร เขียวดิน เขียวตังแซ เหลืองดิน น้ำตาลไหม้ ดินแดง แดงตัด ดำเขม่าและสีทอง เป็นต้น

ภาพข่าว

 
  url: http://www.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook