ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


ประกวดภาพยนตร์สั้นศิลป์ พีระศรี


  มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประกวดภาพยนตร์สั้นศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 2 หัวข้อ “แรง-บันดาลใจจากศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี” เนื่องในโอกาสวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2557 ส่งผลงานระหว่างวันที่ 9 – 14 มิถุนายน 2557

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานภาพยนตร์สั้นไม่จำกัดรูปแบบ สไตล์ เทคนิค มีความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ ต้องมีทั้งภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบ มีความยาวไม่เกิน 10 นาที ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นนักศึกษาและประชาชนทั่วไป สามารถทำงานเดี่ยวหรือกลุ่ม

การคัดเลือกและตัดสินผลงานโดยคณะกรรมกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยุมพร กาษรสุวรรณ) ศาสตราจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร อาจารย์สกุล บุณยทัต ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี และนายนนทรีย์ นิมิบุตร ซึ่งเกณฑ์การตัดสินพิจารณาจาก บท เทคนิคการนำเสนอ ความคิดสร้างสรรค์ และความสมบูรณ์ของงาน

รางวัลประกอบด้วย

- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

- รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

- รางวัลเกียรติยศ จำนวน 5 รางวัล เกียรติบัตร และเหรียญศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

การส่งผลงาน ระหว่างวันที่ 9 – 14 มิถุนายน 2557 งานประชาสัมพันธ์ ชั้นแอล ห้องลานจันสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ ฯ 10170 หากส่งทางไปรษณีย์ ผลงานที่ส่งเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน จะถือเอาวันที่ลงตราประทับของไปรษณีย์ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในการสูญ-หายและเสียหาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 2849 7538 , 0 2849 7564 โทรสาร 0 2849 7539 E-mail: su-pr@su.ac.th ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ facebook/silpakornshortfilm

 
  url: facebook/silpakornshortfilm  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook