ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


การใช้โทรศัพท์ระหว่างวิทยาเขตทั้ง 4 วิทยาเขต ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร


  มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ได้ดำเนินการจัดจ้าง บริษัท เทเลซิส เทเลคอม (ไทยแลนด์) จำกัด ทำการเชื่อต่อระบบโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยระหว่างวิทยาเขต 4 แห่ง (พระราชวังสนามจันทร์ วังท่าพระ ตลิ่งชัน เพชรบุรี) ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 560001 การดำเนินการตามสัญญาจ้างฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การใข้งานโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้ง 4 วิทยาเขต สามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวกมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าโทรศัพท์ของหน่วยงานภายในวิทยาลัยศิลปากรทั้ง 4 วิทยาเขต ซึ่งการดำเนินการมีความก้าวหน้าที่จะสามารถติดต่อกันโดยกดเบอร์ภายใน 5 หลักได้ จึงขอประชาสัมพันธ์การใช้โทรศัพท์ติดต่อภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้ง 4 วิทยาเขต โดยการปฏิบัติดังนี้

1. ติดต่อจากวังท่าพระ ไปยัง สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ให้กดเลขหมายขึ้นต้นด้วย 3 จำนวน 5 หลัก (3XXXX) เช่น 31785
2. ติดต่อจากวังท่าพระ ไปยัง วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ให้กดเลขหมายขึ้นต้นด้วย 2 จำนวน 5 หลัก (2XXXX) เช่น 22191
3. ติดต่อจากวังท่าพระ ไปยัง วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ให้กดเลขหมายขึ้นต้นด้วย 4 จำนวน 5 หลัก (4XXXX) เช่น 41001
4. ติดต่อจากสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ไปยัง วังท่าพระ ให้กดเลขหมายขึ้นต้นด้วย 1 จำนวน 5 หลัก (1XXXX) เช่น 11471
5. ติดต่อจากสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ไปยัง วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ให้กด 5 แล้วตามด้วยการกดเลขหมายขึ้นต้นด้วย 2 จำนวน 5 หลัก (5-2XXXX) เช่น 5-22191
6. ติดต่อจากสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ไปยัง วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ให้กดเลขหมายขึ้นต้นด้วย 4 จำนวน 5 หลัก (4XXXX) เช่น 41001
7. ติดต่อจากวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ไปยัง วังท่าพระ ให้กดเลขหมายขึ้นต้นด้วย 1 จำนวน 5 หลัก (1XXXX) เช่น 11471
8. ติดต่อจากวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ไปยัง สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ให้กดเลขหมายขึ้นต้นด้วย 3 จำนวน 5 หลัก (3XXXX) เช่น 31785
9. ติดต่อจากวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ไปยัง วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ให้กดเลขหมายขึ้นต้นด้วย 4 จำนวน 5 หลัก (4XXXX) เช่น 41001
10. ติดต่อจากวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ไปยัง วังท่าพระ ให้กดเลขหมายขึ้นต้นด้วย 1 จำนวน 5 หลัก (1XXXX) เช่น 11471
11. ติดต่อจากวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ไปยัง สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ให้กดเลขหมายขึ้นต้นด้วย 3 จำนวน 5 หลัก (3XXXX) เช่น 31785
12. ติดต่อจากวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ไปยัง วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ให้กดเลขหมายขึ้นต้นด้วย 2 จำนวน 5 หลัก (2XXXX) เช่น 22191

ซึ่งการโทรศัพท์ติดต่อจาก สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ไปยัง วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ผู้ใช้งานจะต้องกด 5 แล้วตามด้วยการกดเลขหมายที่ขึ้นต้นด้วย 2 จำนวน 5 หลัก ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง โดยการดำเนินงานอยู่ในช่วงการแก้ไขเลขหมายเดิมที่ขึ้นต้นด้วย 2XXX ของตู้ชุมสายโทรศัพท์ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขสัญญาจ้างต่อไป

 
  url: http://www.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook