ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นคาวากุชิ จากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการแห่งชาติ


 

เภสัชกรวีรภัทร วิโนทพรรษ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และนักวิจัยในกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสีเขียวทางเภสัชศาสตร์ (Pharmaceutical Development of Green Innovations Group, PDGIG) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นคาวากุชิ (Kawaguchi Award) ประจำปี พ.ศ. 2555 จากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2555 เรื่อง การประยุกต์ใช้สารเจนิพินจากผลพุดและการออกแบบวิธีบำบัดของเสียจากปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการวิเคราะห์อย่างปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Application of gardenia fruit-derived genipin and design of laboratory waste treatment for the development of safe-for operator and eco-friendly drug assay process) โดยได้รับรางวัลจาก รศ.สมบัติ ชิณะวงศ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการแห่งชาติครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ทั้งนี้ผลงานวิจัยดังกล่าวประกอบด้วยคณะผู้ร่วมวิจัย ได้แก่ ภก.รศ.ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา ภญ.อ.ดร.นพรัตน์ นันทรัตนพงศ์ ภก.คาเชน คงภัควรรธนะ ภญ. ศิริรัตน์ เตชพิทยานันท์ ภญ.อุดมลักษณ์ สุขสราญ และ ภญ.สุวภาพ ปฐมเจริญสุขชัย

สำหรับรางวัล คาวากุชิ เป็นรางวัลที่ก่อตั้งขึ้นโดย ศ.ดร.เคอิซาบูโร คาวากุชิ ในปี พ.ศ. 2530 เพื่อมอบให้แก่ผู้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจำปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยพิจารณาคัดเลือกจากผลงานวิจัยทั้งหมดที่ได้นำเสนอในสาขาวิชาสาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาสัตว์และสัตวแพทย์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีคุณภาพดีเด่นเพียง 1 รางวัล เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล และเป็นกำลังใจและแรงจูงใจให้แก่นักวิจัยในการพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพต่อไป

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook