ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาปรัชญา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖


 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2556 สาขาปรัชญา ประกาศไว้ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2556

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศให้องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ เสนอชื่อนักวิจัยซึ่งได้อุทิศตนให้กับการวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องในกลุ่มวิชาการ หรือสหวิทยาการอย่างต่อเนื่อง มีผลงานวิจัยดีเด่นที่แสดงถึงความคิดริเริ่ม และเป็นผลงานวิจัยที่สะสมกันมา ทั้งเป็นผู้ที่มีจริยธรรมของนักวิจัยจนเป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการ สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยผู้อื่น เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556 ของสภาวิจัยแห่งชาติ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ได้พิจารณานักวิจัยที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับรางวัล และมีมติให้ประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556 ของสภาวิจัยแห่งชาติ จำนวน 11 ท่าน ใน 8 สาขาวิชาการ

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2556 สาขาปรัชญา

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของ ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ที่ได้ทำชื่อเสียงให้กับคณะวิชา และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการสู่สังคมสืบไป

- ประวัติ

- คลิป

 
  url: http://www.archae.su.ac.th/  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook