ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


งานวันนริศ


  มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานวันนริศ ไหว้สมเด็จครู นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม ผู้ทรงเชี่ยวชาญงานช่างและศิลปะไทยหลายแขนงจนได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) โดยหม่อมเจ้าหญิงกรณิกา จิตรพงศ์ ประธานมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด 1 ทศวรรษภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ “ถิ่นกำเนิด” ในวันพฤหัสบดรีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ โดยจัดกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีไหว้ครูช่าง พิธีบวงสรวงรูปปั้นสมเด็จ-พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์และพระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพรรณราย พิธีมอบรางวัล และงานแสดงนิทรรศการ

นิทรรศการพระประวัติและผลงานฝีพระหัตถ์ของสมเด็จครู หัวข้อ“พระที่นั่งบรมพิมาน” ภายในห้องแสดงนิทรรศการได้จำลองบรรยากาศของห้องภายในพระที่นั่งบรมพิมาน ซึ่งเพดานห้องมีภาพเขียน “พระอาทิตย์ทรงรถ” ประดับอยู่ ภาพเขียนชิ้นนี้เป็นผลงานฝีพระหัตถ์ของท่าน นับว่าหาชมได้ยาก

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ 1 ทศวรรษภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ “ถิ่นกำเนิด” ประกอบด้วยผลงานภาพถ่ายที่ได้รางวัลและร่วมแสดง ผลงานภาพถ่ายของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน ได้แก่ ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศาสตราจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง นิติกร กรัยวิเชียร นภดล โชตะสิริ ดาว วาสิกสิริ กนก สุริยสัตย์ และราฟ ทูเท็น และสำหรับปีนี้ การจัดประกวดภาพถ่ายนานาชาติ เนื่องในการจัดงานวันนริศ ครบรอบ 10 ปี จึงได้นำผลงานภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2547 – 2556 มาจัดแสดงด้วย นอกจากนี้ นับเป็นพระกรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เข้าร่วมแสดงในครั้งนี้อีกด้วย ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

การเสวนาวิชาการ เรื่อง “กว่าจะเป็นละครดึกดำบรรพ์” วิทยากรโดย ดร. สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกอบการแสดงละครดึกดำบรรพ์

การออกร้านจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ อาทิ หนังสือ แสตมป์ที่ระลึก 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร แสตมป์ที่ระลึก 150 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และผลิตภัณฑ์ Silpakorn Product Design

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2557 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2849 7538 หรือ 0 2849 7564 www.photo.su.ac.th

 
  url: http://www.photo.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook