ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญส่งผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมประกวด การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 60


  ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเป็นศิลปินสัญชาติไทย โดยส่งผลงานศิลปกรรมที่สร้างสรรค์ ด้วยความคิดของตนเอง และเป็นผลงานที่ไม่เคยประกวดหรือแสดงต่อสาธารณชนที่ใดมาก่อนเข้าประกวด โดยแบ่งผลงานศิลปกรรมออกเป็น 4 ประเภท : ประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสม กำหนดรางวัลไว้ ดังนี้

- รางวัลของการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ แบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล

ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง และเงินรางวัล 150,000 บาท

ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับสอง เหรียญเงิน และเงินรางวัล 100,000 บาท

ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับสาม เหรียญทองแดง และเงินรางวัล 80,000 บาท

- รางวัลสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย แบ่งเป็น 2 ประเภทรางวัล ดังนี้

รางวัลสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 1 รางวัลละ 120,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 รางวัลละ 80,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ประเภทละไม่เกิน 2 ชิ้น ต้องมี ขนาดกว้าง ยาว สูง แต่ละด้านไม่เกิน 2.80 เมตร (รวมกรอบและฐาน) ทั้งนี้ ศิลปินต้องส่งผลงานจริงทุกประเภทของผลงานที่ส่งพร้อมหลักฐานแสดงอายุโดยแนบสำเนาบัตรประชาชน ระหว่างวันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2557 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ โทร. 0 2221 3841, 0 2623 6115 - 21 ต่อ 11415, 11418 และ 11420 หรือที่ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทร. 0 3427 3301 www.art-centre.su.ac.th หรือ www.facebook.com/ArtCentre.SilpakornUniversity

 
  url: http://www.art-centre.su.ac  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook