ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


ขอเชิญส่งผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมประกวด การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 31


  ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเป็นเยาวชนสัญชาติไทย และเยาวชนต่างชาติที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศ- ไทยไม่น้อยกว่า 2 ปี อายุระหว่าง 16 – 25 ปี โดยส่งผลงานศิลปกรรมที่สร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ที่มีความคิดและเทคนิคอิสระแสดงออกโดยงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อประสม หรือทัศนศิลป์อื่น ๆ คนละไม่เกิน 2 ชิ้น ต้องมีขนาดกว้าง ยาว สูง แต่ละด้านไม่เกิน 2.00 เมตร (รวมกรอบและฐาน) โดยกำหนดรางวัลไว้ ดังนี้

- รางวัลเกียรตินิยม ยอดเยี่ยม เหรียญทอง “ศิลป์ พีระศรี” และเงินรางวัล 70,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

- รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี” และเงินรางวัล 50,000 บาท จำนวน 9 รางวัล

- รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ และเงินรางวัล 40,000 บาท

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยเป็นผลงานจริง พร้อมหลักฐานแสดงอายุโดยแนบสำเนาบัตรประชาชน ระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤษภาคม 2557 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ โทร. 0 2221 3841, 0 2623 6115 - 21 ต่อ 11415, 11418 และ 11420 หรือที่ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทร. 0 3427 3301 www.art-centre.su.ac.th หรือ www.facebook.com/ArtCentre.SilpakornUniversity

 
  url: http://www.art-centre.su.ac  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook