ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


โครงการศิลปากรรวมใจบริจาคโลหิต ได้รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณชั้นที่ 2


  กองกิจการนักศึกษา โดยความร่วมมือกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และธนาคารเลือดโรงพยาบาลนครปฐม จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาในมิติ " การให้อย่างสร้างสรรค์ " เพื่อเพิ่มพูนให้นักศึกษาเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น การมีความรักต่อเพื่อนมนุษย์ และการมีส่วนร่วมที่ทุกคนร่วมทำความดีได้โดยไม่ต้องมุ่งหวังสิ่งใดตอบแทน เป็นการกระทำที่สำเร็จประโยชน์ตน ยังประโยชน์ผู้อื่น และ ประโยชน์ส่วนรวมอันเป็นสุขสาธารณะร่วมกัน ดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงมีพระราชดำรัสถึงผู้บริจาคโลหิตว่า " ...โลหิตเป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงรักษาชีวิตให้ดำรงอยู่ นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งแห่งชีวิต การบริจาคโลหิตจึงเทียบได้กับการบริจาคชีวิตเป็นทาน ซึ่งเป็นทานสูงสุดควรยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่ง การที่ประชาชนชาวไทยมีศรัทธาบำเพ็ญประโยชน์อย่างเดียวกันนี้ แสดงว่าทุกคนมีจิตใจเป็นกุศล…"

การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 และเจริญก้าวหน้าเรื่อยมา

ปี 2551 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณชั้นที่ 3 ประเภทสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอติดต่อกันนานกว่า 9 ปี รวมเป็นปริมาณโลหิตสะสมที่ได้รับบริจาคเกินกว่า 3,000 หน่วย

และปี 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราฃสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จะเสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานประกาศเกียรติคุณชั้นที่ 2 แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอติดต่อกันนานกว่า 4 ปี ระหว่างปี 2553 – 2556 รวมเป็นปริมาณโลหิตสะสมที่ได้รับบริจาคเกินกว่า 6,000 หน่วย ในวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โอกาสนี้ จึงขอประกาศสรรเสริญ และขออำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กุศลผลบุญที่ท่านได้กระทำ จงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่สิ่งดีงามตลอดไป ขอได้โปรดแจ้งความปรารถนาดีนี้ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านทราบโดยทั่วกัน

 
  url: http://www.kongkit.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook