ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร


 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2556 วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ในการนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำหรับในปีนี้ มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวนประมาณ 6,500 คน และมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดังนี้

ศาสตราจารย์เดชา วราชุน ศิลปดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์

ศาสตราจารย์กิตติคุณเดชา บุญค้ำ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

นายเทิม มีเต็ม ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจารึกศึกษา

พลตรี หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์

นายนิรันดร์ ไกรฤกษ์ ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน

นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

ศาสตราจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

 
  url: http://www.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook