ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


แสดงความยินดีนักศึกษาศิลปากร ได้รับรางวัลความประพฤติดี


 

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบรางวัลความประพฤติดีแก่นักเรียนนักศึกษาทั่วราชอาณาจักร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นการส่งเสริมศิลธรรมจริยธรรมของเยาวชน และยกย่องเป็นกำลังใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีงามตามหลักธรรมแห่งพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมพระพุทธชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพฯ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลดังกล่าว ๙ คน ดังมีรายชื่อ คือ

๑. นายวีรสุทธิ์ จารุพรพิศ คณะวิทยาศาสตร์

๒. นางสาวจิรกุล แซ่เตียว คณะอักษรศาสตร์

๓. นายอิสรานุวัฒน์ อุลาแก้ว คณะมัณฑนศิลป์

๔. นางสาวกชกาญจน์ เทศนา คณะโบราณคดี

๕. นางสาวมนรวรรณ มีครองแบ่ง คณะศึกษาศาสตร์

๖. นายธนพงษ์ พิสิฐสิฬษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๗. นายพิษณุพงษ์ เตชะอาภรณ์กุล คณะเภสัชศาสตร์

๘. นายกรวัฒน์ บุญเต็ม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๙. นางสาวประจวบลาภ สวัสดี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

 
  url: http://www.kongkit.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook