ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปไทย โดยคณาจารย์ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


 
จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 - 30 สิงหาคม 2557 เวลา 10:00 - 18:00 น.

เว้นวันอาทิตย์ และวัดหยุดนักขัตฤกษ์ (วันแม่แห่งชาติ)

พิธีเปิดนิทรรศการวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 18.00 น.

ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

Thai Art Exhibition By Teachers from Thai Art Department,

Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University.

The exhibition will be held during 4th – 30th August 2014

Time : 10 am. – 6 pm. Close : Sunday and public holiday (12 nd August)

Opening Ceremony on 21st August 2014 Time : 6 pm.

At PSG Art Gallery, Silpakorn University, Bangkok, Thailand.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

นิทรรศการศิลปไทย โดยคณาจารย์ภาควิชาศิลปไทย

ภาควิชาศิลปไทยนั้นได้ก่อตั้งขึ้นในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปี 2519 โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ มีจุดประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิต และสร้างทรัพยากรบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ ความคิด ความรัก ความเข้าใจ และมีจิตสำนึก เพื่อทำหน้าที่อนุรักษ์ สืบทอด และสร้างสรรค์งานศิลปไทยให้เกิดคุณค่าอันแสดงถึงปัญญา และจิตวิญญาณของชาติที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งต่อประเทศชาติให้แพร่หลายในหมู่ชาวไทยและประชาคมโลก

ภารกิจหลักของคณาจารย์นอกเหนือจากการเรียนการสอน ภาควิชาฯ ยังต้องจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแล้วนั้น สิ่งที่สำคัญยิ่งคือการพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เหล่าคณาจารย์ได้สร้างขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งานศิลปะไทยแก่ลูกศิษย์และผู้สนใจ ทั้งในส่วนของรูปแบบ เนื้อหา เรื่องราว เทคนิค เพื่อแสวงหารูปแบบและแนวทางใหม่ของการแสดงออกให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน โดยยังสามารถแสดงออกถึงความรู้สึกและความเป็นเอกลักษณ์ อันมีลักษณะประจำชาติหรือลักษณะท้องถิ่นในจิตวิญญาณของความเป็นไทย

นิทรรศการครั้งนี้ ภาควิชาศิลปไทย ดำเนินโครงการขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของคณาจารย์ภายในภาควิชาศิลปไทย ผลงานของศิลปินที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ ได้แก่ ผลงานศิลปไทยร่วมสมัย อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร และคณาจารย์ของภาควิชาศิลปไทย จัดขึ้นเพื่อการศึกษาในเชิงสร้างสรรค์ด้านศิลปะไทยและเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะไทย และบูรณาการด้านศิลปะแก่สาธารณะชนต่อไป

นิทรรศการฯ เปิดให้ผู้สนใจได้เข้าชม ระหว่างวันที่ 4 – 30 สิงหาคม 2557 เวลา 10:00 - 18:00 น. เว้นวันอาทิตย์และวัดหยุดนักขัตฤกษ์ และกำหนดพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 18.00 น. ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

 
  url: http://www.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook