ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


 

                  สภาคณาจารย์ของไทย ก่อกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๑ ตามแนวพระราชดำริเรื่องสภาซีเนท (Senate Council)  ภายใต้โครงการของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นแก่อุดมศึกษาไทย และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๒๓  ได้ก่อเกิดเป็นที่ “ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)”
                  สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๑๗  ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่อง จากการประชุมของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ๔/๒๕๑๗  เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๗  ที่มีมติ ให้ตราข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๑๗  ออกตามความในมาตรา ๑๕(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๑๑  โดยข้อบังคับนี้ ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๗


                  ในช่วงแรกเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗  สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีบทบาทหน้าที่ ตามที่ข้อบังคับกำหนดให้กระทำสืบเนื่องกันมา  จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการตราไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ “มาตรา ๒๔ ให้มีสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย กรรมการซึ่งคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยเลือกตั้งขึ้นจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย  โดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำแก่อธิการบดี และหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย  โดยองค์ประกอบจำนวนกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการดำเนินงานของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสภาคณาจารย์”

                  สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีบทบาทสำคัญและมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกด้าน  โดยการเสนอแนะและให้ความคิดเห็นอย่างมีเสรีภาพ เป็นกลาง และเป็นอิสระ ปราศจากผลประโยชน์ใด ๆ  เป็นองค์กรที่สะท้อนความคิดเห็นของบุคลากรที่เป็นประโยชน์ในการบริหารหรือวางแผนการดำเนินการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  อีกทั้งสภาคณาจารย์ยังมีลักษณะเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของประชาธิปไตย กล่าวคือ มีเสรีภาพทางวิชาการและมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคลากร  เปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งหลายมีสิทธิ์มีเสียงในการบริหารและจัดการกิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  หากผู้บริหารที่มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย ก็จะได้ประโยชน์จากสภาคณาจารย์ในฐานะของแหล่งข้อมูลที่เป็นกลางและเป็นอิสระ รวมทั้งเป็นลักษณะของการสื่อสารแบบสองทาง แต่บางช่วงเวลาบทบาทของสภาคณาจารย์อาจลดลงไปบ้าง  เนื่องจากขาดแรงจูงใจและการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากมหาวิทยาลัย  ทำให้คณาจารย์ไม่สนใจในการเข้ามาเป็นกรรมการ เช่น  มหาวิทยาลัยมิได้กำหนดการคิดภาระงานให้กรรมการสภาคณาจารย์ หรือการสรรหาผู้บริหารระดับคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ สำนัก ฯลฯ  สภาคณาจารย์มิได้มีส่วนร่วมใด ๆ ทั้งที่มหาวิทยาลัย อื่น ๆ ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับการสรรหาฯ  ตลอดจนการจัดสรรเงินงบประมาณที่จำกัดมาก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้ตามความต้องการ  สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีประธานท่านแรกคือ อาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม (ตำแหน่งในขณะนั้น ปัจจุบันคือ ศาสตราจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม) ดำรงตำแหน่งในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๗  และประธาน สภาคณาจารย์คนปัจจุบัน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์  ซึ่งเป็นประธานสภาคณาจารย์ คนที่ ๓๕  (ดูรายนามประธานสภาคณาจารย์จากอดีตถึงปัจจุบัน ได้ที่ “ทำเนียบประธานสภาคณาจารย์”)
                  ในช่วงเวลาของการดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์ ลำดับที่ ๓๕  ของ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์  ได้รับความร่วมมือจากกรรมการสภาคณาจารย์เป็นอย่างดี ทำให้ในช่วงดังกล่าว สภาคณาจารย์มีบทบาทในการเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ แก่มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยในหลายประเด็น  ซึ่งยังประโยชน์แก่การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ตลอดจนสภาคณาจารย์เล็งเห็นความสำคัญในการ ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย จึงดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเรื่อง บทบาทประชาคมอาเซียนกับทิศทางการศึกษาไทย” เพื่อเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และจัดโครงการสัมมนาเรื่อง “วิถีวัฒนธรรมองค์กรกับเป้าหมายแห่งความสำเร็จ” โดยเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ตลอดจนการปลูกจิตสำนึกต่อส่วนรวม  นอกจากนี้ยังได้จัดทำโครงการสัมมนาเรื่อง “ปิดตา ปล้นประเทศไทย ครั้งใหญ่ที่สุดในโลก” เพื่อเปิดโลกทัศน์เรื่องพลังงานไทยให้คณาจารย์ได้รับรู้  อีกทั้งในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สภาคณาจารย์ได้ตระหนักถึงการนำหลักธรรมาภิบาลมาพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาไทย  จึงได้จัดทำ “โครงการอบรมหลักสูตรหลักธรรมาภิบาลกับสถาบันอุดมศึกษา” ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย์ที่สนใจ จำนวน ๖ ครั้ง
                  อีกบทบาทหนึ่งของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คือ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ “ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)”  ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ  อันทำให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน  รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและมาตรฐานการศึกษาของไทย โดยการเสนอแนะและให้ความคิดเห็นต่อผู้บริหารการศึกษาระดับประเทศ  โดยในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์  ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่ประธานประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)  ซึ่งได้เสนอแนะประเด็นสำคัญในการพัฒนาอุดมศึกษาของไทยแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่องต่าง ๆ ดังเช่น เรื่องการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในมหาวิทยาลัย  เรื่องค่าตอบแทนบุคลากรในมหาวิทยาลัย  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หรือระบบการประเมินสถาบันอุดมศึกษา  ตลอดจนได้รวบรวมความคิดเห็นจากที่ประชุม ปอมท. เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ...  และร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ...  เสนอแก่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  และกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาเพื่อความเหมาะสม
                  จากการปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้ผ่านช่วงเวลาของ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารมหาวิทยาลัยมาหลายยุคหลายสมัย มีการฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ มามากมายนั้น  แต่สภาคณาจารย์ก็จะยึดมั่นในอุดมการณ์ที่แน่วแน่ คือ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักสำคัญ เพื่อนำพามหาวิทยาลัยศิลปากรให้ก้าวสู่มหาวิทยาลัยแนวหน้าของชาติและนานาชาติต่อไปในอนาคต


 

"(ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ..."
ผลการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในสภาคณาจารย์
รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการสภาคณาจารย์
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๔๑
ระเบียบสภาคณาจารย์ว่าด้วยการดำเนินงานของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๔๑

 


    ติดตามข่าวต่างๆ ของสภาคณาจารย์ได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อ สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์


ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทร. 0-3425-5810 หรือ 0-3425-3910-19, 0-3425-3840-4 ต่อ 2225
โทรสาร 0-3425-5810


URL :


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook