ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


กิจกรรมนักศึกษา
บริการด้านกีฬาและนันทนาการ
บริการแนะแนวและจัดหางาน
ทุนการศึกษา
การศึกษาวิชาทหาร
บริการด้านสุขภาพอนามัย
การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
บริการด้านหอพักนักศึกษา
บริการทำสมุดลดราคาค่าโดยสารรถไฟ
โครงการเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2521
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเงินของสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2521
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหอพักนักศึกษา พ.ศ 2534
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2535
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2540
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สำหรับนักศึกษาโครงการพิเศษที่โอนไปสังกัดคณะวิชาอื่น พ.ศ.2543
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2545
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2537
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2548
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2551
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการรักษาวินัยนักศึกษา พ.ศ.2536
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการรับโอนนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น พ.ศ.2537
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการปฏิบัติตนในการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2537
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน พ.ศ.2538
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ.2546
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2547
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ ( ฉบับที่ 10 ) พ.ศ.2549
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ ( ฉบับที่ 11 ) พ.ศ.2550
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ ( ฉบับที่ 12 ) พ.ศ.2551
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ ( ฉบับที่ 15 ) พ.ศ.2551
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ ( ฉบับที่ 16 ) พ.ศ.2551
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ ( ฉบับที่ 17 ) พ.ศ.2552
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ ( ฉบับที่ 18 ) พ.ศ.2552
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2555
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (International Program) และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกรในการพัฒนาร้านยาคุณภาพ พ.ศ.2550
ระเบียบ มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนัก ศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต(International program)และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกรในการพัฒนาร้านยาคุณภาพ ( ฉบับที่2 ) พ.ศ. 2552
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแสดงและยื่นใบรับรองเหตุเจ็บป่วยของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาพิเศษและนักศึกษาที่ศึกษาเพื่อรับปริญญาอีกสาขาหนึ่งในการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ประกาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจัดส่งใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่ นักศึกษาทางไปรษณีย์ภายในประเทศ
ประกาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าลงทะเบียนวิชาเรียนสำหรับนักศึกษาโครงการพิเศษที่ชำระเงินค่าลง ทะเบียนในลักษณะเหมาจ่ายที่ลงทะเบียนวิชาเรียนของคณะวิชาอื่น


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook