ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


       กิจกรรมนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสมัครใจโดยตระหนักในคุณค่าของการจัดกิจกรรมนักศึกษาว่า เป็นการให้การศึกษาทางอ้อม และสร้างสรรค์ประสบการณ์อย่างกว้างขวาง รวมทั้ง หวังว่านักศึกษาที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรนี้จะสำเร็จเป็นบัณฑิตอย่างสมบูรณ์การจัดกิจกรรมนักศึกษาทุกประเภทต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดีหรือรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือทบวงมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแลให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อให้การจัดกิจกรรมได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา หรือทบวงมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่น ตามประเภทของกิจกรรมนั้น ๆ
กองกิจการนักศึกษาส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ได้แก่
      1. ด้านบำเพ็ญประโยชน์
      2. ด้านศิลปวัฒนธรรม
      3. ด้านกีฬาและนันทนาการ
      4. ด้านวิชาการและจริยธรรม
      5. ด้านส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
      6. ด้านรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
โดยมีองค์กรนักศึกษา คือสโมสรนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาคณะ และชมรมเป็นผู้ดำเนินการ
            นอกจากนั้นนักศึกษาสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมต่าง ๆ ตามความสมัครใจ ทั้งนี้มีชมรมในสังกัดสโมสรนักศึกษา ดังนี้
      1. ชมรมฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ มี 5 ชมรม คือ
            1.1 ชมรมอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            1.2 ชมรมจิตสัมพันธ์
            1.3 ชมรมเพื่อสตรี
            1.4 ชมรมอาสาพัฒนา
            1.5 ชมรมสังคมศาสตร์
      2. ชมรมฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มี 9 ชมรม คือ
            2.1 ชมรมดนตรี
            2.2 ชมรมดนตรีสากล
            2.3 ชมรมทักษิณศิลปากร
            2.4 ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
            2.5 ชมรมภาษาและวรรณศิลป์
            2.6 ชมรมอนุรักษณ์ศิลปโบราณคดีและวัฒนธรรมพื้นบ้าน
            2.7 ชมรมวัฒนธรรมภาคเหนือ
            2.8 ชมรมตะวันตกสัมพันธ์
            2.9 ชมรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
      3. ชมรมฝ่ายกีฬา มี 12 ชมรม คือ
            3.1 ชมรมกีฬายิงปืน
            3.2 ชมรมบาสเกตบอล
            3.3 ชมรมยูโด
            3.4 ชมรมเทนนิส
            3.5 ชมรมแบดมินตัน
            3.6 ชมรมฟุตบอล
            3.7 ชมรมวอลเลย์บอล
            3.8 ชมรมเปตอง
            3.9 ชมรมเพาะกาย
            3.10 ชมรมตะกร้อ
            3.11 ชมรมซอฟท์บอล
            3.12 ชมรมหมากกระดาน
      4. ชมรมฝ่ายวิชาการ มี 4 ชมรม คือ
            4.1 ชมรมภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
            4.2 ชมรมศิลปะภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ
            4.3 ชมรมถ่ายภาพ
            4.4 ชมรมวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์
      5. ชมรมฝ่ายจริยธรรม มี 3 ชมรม คือ
            5.1 ชมรมพุทธศาสตร์
            5.2 ชมรมคริสตศาสน์
            5.3 ชมรมมุสลิมสัมพันธ์
    สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะขอคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา เช่น การเขียนโครงการ การขออนุมัติโครงการ การขออนุมัติเบิกจ่ายและหักล้างเงินยืมทดรองจ่ายโครงการหรือการขอจัดตั้งชมรม สามารถติดต่อได้ที่ หน่วยกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา วังท่าพระ โทร. 0-2623-6115-21 ต่อ 1453 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โทร 0-3425-3804-4 ต่อ 24253804-4 ต่อ 2425


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook