ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


       มหาวิทยาลัยมีบริการแนะแนวให้การปรึกษาแกนักศึกษาที่ประสบกับปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการเรียน การปรับตัว การเลือกอาชีพ ฯลฯ โดยมีนักแนะแนวให้คำปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเป็นผู้ให้การปรึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและสามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดี และยังได้จัดบริการให้นักศึกษาได้ฝึกฝนตนเองและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นจากประสบการณ์กลุ่มพัฒนาตนและกลุ่มพัฒนาบุคลิกภาพในหลักสูตรต่าง ๆ
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีบริการจัดหางานสำหรับนักศึกษาและบัณฑิต แนะแนวการเตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพ โดยจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน ช่วยจัดหางานชั่วคราวสำหรับนักศึกษาที่ต้องการทำงานช่วงเวลาว่างระหว่างศึกษา จัดส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานในองค์กรต่าง ๆ แนะแนวการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ โดยจัดห้องสมุดอาชีพไว้เป็นที่รวบรวมข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ เช่น ข้อมูลลักษณะอาชีพ แนวโน้มตลาดแรงงาน ตำแหน่งงานว่าง ข้อแนะนำในการเตรียมตัวประกอบอาชีพ ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แหล่งทุนการศึกษาต่อ นักศึกษาสามารถติดต่อของใช้บริการได้ที่ กองกิจการนักศึกษาทั้ง 2 วิทยาเขต


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook