ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


       มหาวิทยาลัยมีทุนจำนวนมากทั้งที่เป็นทุนจากภายนอก อาทิ ทุนจากมูลนิธิต่าง ๆ บริษัทห้างร้าน ธนาคาร ผู้มีจิตศรัทธา และทุนที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรเป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต ทุนอุดหนุนการศึกษาจากรายได้ของมหาวิทยาลัย และทุนจากงบประมาณแผ่นดิน นอกจากนี้ยังมีผู้บริจาคทุนให้โดยตรงกับคณะวิชาอีกเป็นจำนวนมาก นักศึกษาที่สนใจให้ติดต่อสอบถามที่กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 วิทยาเขต สำนักงานเลขานุการคณะ หรือขอข้อมูลจากอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง
ทุนการศึกษาทีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับเพื่อจัดสรรให้แก่นักศึกษาสามารถแยกได้เป็น 6 ประเภท คือ
       1. ทุนการศึกษาจากกองทุน
       2. ทุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธา
       3. ทุนการศึกษาจากมูลนิธิ
       4. ทุนการศึกษาจากบริษัทห้างร้าน
       5. ทุนการศึกษาจากธนาคาร
       6. ทุนการศึกษาจากหน่วยงานราชการ
              1. ทุนการศึกษาจากกองทุน จำนวน 15 กองทุน คือ
                     1.1 กองทุนภูมิพล
                     1.2 กองทุนเพชรรัตน
                     1.3 กองทุนการศึกษากาญจนาภิเษกนครปฐม
                     1.4 กองทุนการศึกษา กลุ่มบริษัท สุราทิพย์ พ.ศ. 2540
                     1.5 กองทุนบริษัท คาโอ อินดีสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสก่อตั้งครบรอบ 20 ปี
                     1.6 กองทุนจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 60 พรรษา พ.ศ. 2530
                     1.7 กองทุนการศึกษาธนาคารกสิกรไทย พ.ศ. 2534
                     1.8 กองทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
                     1.9 กองทุนการศึกษาเผด็จ – จิตติมา นิติสิริ
                     1.10 กองทุนการศึกษาพระยาวิศุกรรมศิลป์ประสิทธิ์
                     1.11 กองทุนการศึกษาบริษัทมิตซุย แอนด์ คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด
                     1.12 กองทุน 100 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
                     1.13 กองทุนการศึกษาศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี พ.ศ. 2540
                     1.14 กองทุนการศึกษาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ
                     1.15 กองทุนการศึกษา เอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
              2. ทุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 9 ทุน คือ
                     2.1 ทุนคุณกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา
                     2.2 ทุนการศึกษา ฯพณฯ จอมพลถนอม กิตติขจร
                     2.3 ทุนนายกสภามหาวิทยาลัย ดร.ชุมพล พรประภา
                     2.4 ทุนการศึกษาเดวิด เกียง
                     2.5 ทุนคุณพันธลี – โกวิท จิระธันห์
                     2.6 ทุนการศึกษาศศิธร – ชวน รัตนรักษ์
                     2.7 ทุนการศึกษา คุณศรีวลี วีระนาวิน
                     2.8 ทุน สละ ทรรภดิษ
                     2.9 ทุน ส่ง - สรี อวย
              3. ทุนการศึกษาจากมูลนิธิ จำนวน 28 มูลนิธิ คือ
                     3.1 มูลนิธิจุมภฏ - พันธ์ทิพย์
                     3.2 มูลนิธิจอมพล ป. และท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงคราม
                     3.3 มูลนิธิ ชิน โสภณพนิช
                     3.4 มูลนิธิช่วยการศึกษานครปฐม
                     3.5 มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.น.ข.
                     3.6 มูลนิธิ เตชะไพบูลย์
                     3.7 มูลนิธิ ทาคาอาชิ
                     3.8 มูลนิธิ ทม่านน้อย เปาโรหิตย์และเจ้าพระยามุขมนตรี (อวน เปาโรหิตย์)
                     3.9 มูลนิธิ นริศรานุวัตติวงศ์
                     3.10 มูลนิธิ นิวัติไกรฤกษ์
                     3.11 มูลนิธิ นายห้างโรงปูนผู้หนึ่งฯ
                     3.12 มูลนิธิ ทิสโก้เพื่อการกุศล
               3.13 มูลนิธิ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าหยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
                     3.14 มูลนิธิ เพื่อการศึกษาของชาวนครนายก
                     3.15 มูลนิธิ ชาวปักษ์ใต้
                     3.16 มูลนิธิเมตตาธรรม สุวรรณนที
                     3.17 มูลนิธิมัสกาตี
                     3.18 มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
                     3.19 มูลนิธิ ศรีวิสารวาจา
                     3.20 มูลนิธิ สยามกลการ
                     3.21 มูลนิธิสหภูมิภาคทักษิณ
                     3.22 มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนะมหาเถระ)
                     3.23 มูลนิธิ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและหม่อมเจ้าหญิงจงจิตรถนอม ดิศกุล พระธิดา ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                     3.24 มูลนิธิสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินธโน)
                     3.25 มูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ
                     3.26 มูลนิธิแสงเทียน
                     3.27 มูลนิธิ หม่อมเจ้า พิจิตรจิราภา เทวกุล
                     3.28 มูลนิธิ ฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง (ป่อเต็กตึ๊ง)
              4. ทุนการศึกษาจากบริษัทห้างร้าน จำนวน 4 แห่ง คือ
                     4.1 ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์
                     4.2 ทุนการศึกษาเชลล์ – มหาวิทยาลัยศิลปากร
                     4.3 ทุนการศึกษา นิตยสารผู้นำการตลาด
                     4.4 ทุนบุณรอดพัฒนานิสิตนักศึกษา
              5. ทุนการศึกษาจากธนาคาร จำนวน 5 ธนาคาร คือ
                     5.1 ทุนการศึกษา ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
                     5.2 ทุนการศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
                     5.3 ทุนการศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
                     5.4 ทุนการศึกษา ธนาคารแหลมทอง จำกัด (มหาชน)
                     5.5 ทุนการศึกษา ธนาคารออมสิน
              6. ทุนการศึกษาจากหน่วยงานราชการ จำนวน 10 แห่ง คือ
                     6.1 ทุนการศึกษาของการรถไฟแห่งประเทศไทย
                     6.2 ทุนงานวันพุทธมณฑลรำลึก
                     6.3 ทุนอุดหนุนการศึกษา จากงบประมาณเงินรายได้
                     6.4 ทุนอุดหนุนการศึกษาจากงบประมาณแผ่นดิน
                     6.5 ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวไทย ที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้
                     6.6 ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต
                     6.7 ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษ
                     6.8 รางวัลความประพฤติดีของกรมการศาสนา
                     6.9 ทุนการศึกษาของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
                     6.10 ทุนอุดหนุนการศึกษา “อิสลามศึกษา – มูลนิธิเอเชีย”


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook