ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


             วังท่าพระ จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารในวันที่นักศึกษามาลงทะเบียนเรียน และจะนำนักศึกษาไปรายงานตัว ณ ศูนย์รับสมัครกรมการรักษาดินแดนตามกำหนดวันที่จะประกาศให้ทราบต่อไป
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ การดำเนินการับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารจะประกาศให้ทราบภายหลังจากการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว
สิทธิต่าง ๆ ที่นักศึกษาวิชาทหารควรทราบ
             1. การขอผ่อนผัน ได้แก่ กรณีที่นักศึกษาจะสมัครเรียนวิชาทหารแต่ผลการตรวจร่างกายไม่ได้ขนาดตามที่กรมการรักษาดินแดนกำหนด ต้องทำเรื่องขอผ่อนผันภายในเดือนตุลาคมทุกปีการศึกษา
             2. การรอรับสิทธิ ได้แก่ กรณีที่นักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัยไม่สามารถรายงานตัวเข้ารับการฝึกในปีนั้น ๆ ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุอันใดก็ตาม จะต้องทำรายงานขอรอรับสิทธิไว้ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้ารับการฝึกวิชาทหารในปีถัดไป
             3. การขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการยามปกติจะต้องดำเนินการเมื่อนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีต่าง ๆ มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ซึ่งจะถูกเรียกมาตรวจเลือกเพื่อเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการยามปกติ
             4. การขึ้นทะเบียนกองประจำการ และนำปลดเป็นทหารกองหนุน จะดำเนินการเมื่อนักศึกษาวิชาทหารเรียนอยู่ชั้นปีที่ 3 มีสิทธิในการขอยกเว้นการเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการยามปกติ
             5. การขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ดำเนินการเมื่อนักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุน (จบชั้นปีที่ 3 แล้ว) ถูกเรียกระดมพลเพื่อฝึกวิชาทหารในห้วงใดที่กระทรวงกลาโหมแจ้งเพิกถอนสิทธิขอผ่อนผันการการเรียกพลปกติ นักศึกษาไม่มีสิทธิจะขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารในห้วงเวลานั้น ๆ โดยติดต่อสอบถามได้ที่ กองกิจการนักศึกษาทั้ง 2 วิทยาเขต ภายในเดือนตุลาคมทุกปีการศึกษา
รายละเอียดต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจะประกาศให้นักศึกษาทราบเป็นระยะ ๆ ตามที่กรมการรักษาดินแดนกำหนดแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ

             การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการยามปกติ
นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร เมื่อมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องทำการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการยามปกติในปีถัดไป จะต้องทำการผ่อนผันการตรวจเลือกฯ ก่อนที่จะถึงกำหนดวันการทำการตรวจเลือกฯ อย่างน้อย 60 วัน ถ้านักศึกษาไม่ไปทำการผ่อนผันตามวัน เวลา และสถานที่ในหมายเรียก (สด.35) นักศึกษาจะมีความผิดถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
รายละเอียดต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบต่อไป
โดยนักศึกษาติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่คณะวิชาของตนเอง และกองกิจการนักศึกษา ทั้ง 2 วิทยาเขต


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook