ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


         มหาวิทยาลัยได้ให้นักศึกษาทุคนทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ชำระเบี้ยประกันคนละ 100 บาทต่อปี ในวันลงทะเบียนภาคการศึกษาต้น โดยจะได้รับความคุ้มครองดังนี้
      1. เสียชีวิต จำนวนเงินเอาประกัน 100,000.00 บาท
      2. สูญเสียอวัยวะและสายตา จำนวนเงินเอาประกัน 100,000.00 บาท
      3. ทุพพลภาพถาวร จำนวนเงินเอาประกัน 100,000.00 บาท
      4. การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง จำนวนเงินเอาประกัน 15,000.00 บาท (ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท)
เอกสารที่ใช้ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุส่วนบุคคล
      1. กรอกแบบฟอร์มที่หน่วยบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
      2. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
      3. ใบรับรองแพทย์ว่าได้รับอุบัติเหตุ ระบุวันที่ครอบคลุมในใบเสร็จ
      4. สำเนาบัตรนักศึกษาและสำเนาบัตรกรมธรรมในแผ่นเดียวกัน ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
เอกสารทุกฉบับต้องมีตัวสะกดชื่อและนามสกุลถูกต้องตรงกัน
มหาวิทยาลัยได้ให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษาที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในวงเงินไม่เกิน 2,000.00 บาท หลังจากส่งเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว ใช้บัตรนักศึกษารับเงินทดรองจ่ายจากงานคลัง พระราชวังสนามจันทร์ ได้ทุกวันพุทธ เวลา 09.00 – 15.00 น. และวังท่าพระ เวลา 11.00 – 14.00 น. สินไหมเกินกว่า 2,000.00 บาท รอเรียกจ่ายจากบริษัท

วิธีการเบิกประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

นักศึกษาที่ประสงค์จะใช้บริการโปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

                1. กรอกแบบฟอร์มที่แนบในแฟ้ม
                2. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
                3.ใบรับรองแพทย์ระบุว่าได้รับอุบัติเหตุและต้องลงวันที่ครอบคลุม ทุกใบเสร็จที่ส่งเบิก จึงจะเบิกได้ครบถ้วน
                4. สำเนาบัตรนักศึกษา ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

                เอกสารทุกฉบับ (ใบเสร็จ ใบรับรองแพทย์ สำเนาบัตรนักศึกษา) ต้องมีตัวสะกดชื่อและนามสกุลตรงกัน

ชื่อหน่วยงาน
เลขที่กรมธรรม์
วันคุ้มครอง
วันหมดอายุ
ข้าราชการ-พนักงาน-ลูกจ้าง 14001 114 070064542 5 มิย.50 5 มิย.51
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ท่าพระ 14001 114 070067515 30 พค.50 19 มิย.51
นักศึกษาชั้นปีที 2-5 ท่าพระ 14001 114 070065474 19 มิย.50 19 มิย.51
บัณฑิตศึกษา ท่าพระ 14001 114 070067504 16 พค.50 19 มิย.51
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สนามจันทร์ 14001 114 070065485 30 พค.50 19 มิย.51
นักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 สนามจันทร์ 14001 114 070065555 19 มิย.50 19 มิย.51
บัณฑิตศึกษา นครปฐม 14001 114 070067526 30 พค.50 19 มิย.51
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพชรบุรี 14001 114 070065570 30 พค.50 19 มิย.51
นักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 เพชรบุรี 14001 114 070065566 19 มิย.50 19 มิย.51
โรงเรียนสาธิต ชั้น ม.1 และ ม.4 14001 114 070065452 22 พ.ค. 50 19 มิย.51
โรงเรียนสาธิต ชั้น ม.2,3,5 และ ม.6 14001 114 070065463 19 มิย.50 19 มิย.51

หมายเหตุ
     - ในกรณีที่เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน 2,000 บาท รับเงินทดรองจ่าย ได้ที่งานคลัง ทุกวันพุธ 9.00 – 15.00 น.
         - เกิน 2,000 บาท นิติกรของมหาวิทยาลัยจะติดต่อให้ไปรับหลังจากที่บริษัทจ่ายเงิน(ประมาณ 1-2 เดือน)webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook