ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


          มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีหอพักสำหรับนักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิงที่มีภูมิลำเนาอยู่ห่างไกลจากมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในการศึกษาเล่าเรียน อีกทั้งยังเป็นการฝึกฝนให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความรับผิดชอบ
หอพักนักศึกษาในปัจจุบันมีจำนวน 9 อาคาร เป็นหอพักนักศึกษาชาย จำนวน 3 อาคาร คือ หอพักทับแก้ว 1 - 3 และเป็นหอพักนักศึกษาหญิงจำนวน 7 อาคาร เพชรรัตน 1 – 7 รับนักศึกษาเข้าพักในหอพักได้ประมาณ 1,886 คน
แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาจำนวนมากกว่า 3,000 คน การจัดหอพักให้นักศึกษาทุกคนย่อมกระทำไม่ได้ มหาวิทยาลัยจึงต้องมีเกณฑ์เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าพักในหอพักนักศึกษา ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป ทั้งนี้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะดวกสบายในการอยู่ร่วมกันในหอพัก
นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าอยู่ในหอพัก จะต้องชำระค่าธรรมเนียมหอพักตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา มีดังนี้

        1. ค่าธรรมเนียมหอพัก
                1.1 ภาคการศึกษาปกติ
                 1.1.1 หอพักทับแก้ว 1 หอพักทับแก้ว 2 หอพักเพชรรัตน 1 หอพักเพชรรัตน 2 หอพักเพชรรัตน 3 หอพักเพชรรัตน 4 ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท ต่อห้องพัก โดยนักศึกษาเข้าพักในห้องพักห้องละไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกินห้องละ 4 คน
                 1.1.2 หอพักเพชรรัตน 5 ภาคการศึกษาละ 8,000 บาทต่อห้องพัก โดยนักศึกษาเข้าพักในห้องพักห้องละไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกินห้องละ 4 คน
                1.1.3 หอพักทับแก้ว 3 หอพักเพชรรัตน 6 ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท ต่อห้องพัก โดยนักศึกษาเข้าพักในห้องพักห้องละไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกินห้องละ 4 คน
                1.1.4 หอพักเพชรรัตน 7 ภาคการศึกษาละ 19,200 บาท ต่อห้องพัก โดยนักศึกษาเข้าพักในห้องพักห้องละไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกินห้องละ 4 คน
                1.2 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน
                        1.2.1 หอพักทับแก้ว 1 หอพักทับแก้ว 2 หอพักเพชรรัตน 1 หอพักเพชรรัตน 2 หอพักเพชรรัตน 3 หอพักเพชรรัตน 4 ภาคการศึกษาละ 2,500 บาท ต่อห้องพัก โดยนักศึกษาเข้าพักในห้องพักห้องละไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกินห้องละ 4 คน
                        1.2.2 หอพักเพชรรัตน 5 ภาคการศึกษาละ 4,000 บาทต่อห้องพัก โดยนักศึกษาเข้าพักในห้องพักห้องละไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกินห้องละ 4 คน
                        1.2.3 หอพักทับแก้ว 3 หอพักเพชรรัตน 6 ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท ต่อห้องพัก โดยนักศึกษาเข้าพักในห้องพักห้องละไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกินห้องละ 4 คน
                        1.2.4 หอพักเพชรรัตน 7 ภาคการศึกษาละ 9,600 บาทต่อห้องพัก โดยนักศึกษาเข้าพักในห้องพักห้องละไม่น้อยกว่า 2 คนแต่ไม่เกินห้องละ 4 คน

        2. ค่าสาธารณูปโภค
                ค่าสาธารณูปโภคสำหรับการเข้าพักของนักศึกษาในหอพักต่าง ๆ ยกเว้นหอพัก เพชรรัตน 7 คนละ 400 บาท ต่อภาคการศึกษา


        3. ค่าธรรมเนียมการนำเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้
           ค่าธรรมเนียมการนำเครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภทมาใช้ในหอพักต่าง ๆ ยกเว้นหอพัก เพชรรัตน 7
           3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาละ 200 บาท ต่อเครื่อง
           3 .2 เครื่องรับโทรทัศน์ ภาคการศึกษาละ 100 บาท ต่อเครื่อง
           3 .3 เครื่องรับวิทยุสเตอริโอที่มีขนาด 30 – 220 วัตต์ ภาคการศึกษาละ 200 บาท ต่อเครื่อง
           3 .4 เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังวัตต์มากกว่า 200 วัตต์ ภาคการศึกษาละ 100 บาท ต่อเครื่อง

        4.นักศึกษาหอพักเพชรรัตน 7 ชำระค่าน้ำค่าไฟ ให้นักศึกษาที่เข้าพักในหอพักเพชรรัตน 7 ชำระค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาที่ปรากฏตามมิเตอร์ไฟฟ้าและน้ำประปาประจำแต่ละห้อง ในอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยจะต้องนำเงินมาชำระต่อเจ้าหน้าที่ประจำหอพัก ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

        5. ค่าประกันสิ่งของเสียหาย
           5.1 หอพักทับแก้ว 1 หอพักทับแก้ว 2 หอพักทับแก้ว 3 หอพักเพชรรัตน 1 หอพักเพชรรัตน 2 หอพักเพชรรัตน 3 หอพักเพชรรัตน 4 หอพักเพชรรัตน 5 และหอพักเพชรรัตน 6 คนละ 500 บาท
           5.2 หอพักเพชรรัตน 7 คนละ 1,000 บาท
           นักศึกษาจะได้รับเงินค่าประกันสิ่งของเสียหายเต็มจำนวนหรือบางส่วนที่เหลือคืน เมื่อออกจากหอพัก และคืนกุญแจห้องพักให้เจ้าหน้าที่ประจำหอพักแล้ว

       6. ค่ามัดจำกุญแจห้องพักคนละ 30 บาท นักศึกษาจะได้รับเงินค่ามัดจำกุญแจคืนเมื่อส่งคืนกุญแจห้องพักตามวัน และเวลาที่กำหนด

        เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
           - รูปถ่ายสีหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
           - สำเนาทะเบียนบ้านของตนเองและผู้ปกครอง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook