ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


       กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นโครงการที่รัฐบาล จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ที่มีรายได้น้อย มีโอกาสศึกษาต่อได้ในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2544 ได้กำหนดให้นักศึกษาที่ครอบครัว มีรายได้รวมกันไม่เกิน 150,000 บาท มีสิทธิ์ในการกู้ยืมเงินกองทุนนี้ ให้นักศึกษาที่สนใจ ขอรับคำร้องขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ได้ที่ คณะวิชาของนักศึกษาที่สังกัด
หลักฐานประกอบคำร้องขอกู้ยืม
       1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
       2. สำเนาทะเบียนบ้าน
       3. สำเนาบัตรประชาชน
       4. หนังสือรับรองเงินเดือนของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ และหรือ
       5. หนังสือรับรองรายได้ของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ
       6. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
       . ใบแสดงผลการเรียน
       8. แผนผังแสดงที่ตั้งที่อยู่ของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook