ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


  คู่มือการให้บริการข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยศิลปากร   (คลิกที่นี่)
  แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  (คลิกที่นี่)
  ประเภทของข้อมูลที่ให้บริการ
        กฏ  ระเบียบ  ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร
                      ดาวน์โหลดที่  เว็ปไซต์กองการเจ้าหน้าที่    
                        www.pd.su.ac.th    
                        ไปที่   ห้องสมุดกฏหมาย
        รายงานการประชุม
              ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
                      ดาวน์โหลดที่  เว็ปไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
                        www.council.su.ac.th   
                        ไปที่   การประชุมสภามหาวิทยาลัย  >
                        รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ปี ...........
              ที่ประชุมคณบดี
                      ดาวน์โหลดที่  เว็ปไซต์กองกลาง   www.cd.su.ac.th 
                        ไปที่   รายงานการประชุมคณบดี   >
                        เลือก   ปี  พ.ศ. ..............ครั้งที่................
                      ดาวน์โหลดที่เว็ปไซต์กองการเจ้าหน้าที่   www.pd.su.ac.th
              ที่ประชุม  ก.บ.ม. / ก.บ.พ.
                      ดาวน์โหลดที่  เว็ปไซต์กองการเจ้าหน้าที่   www.pd.su.ac.th
                        ไปที่   รายงานการประชุม  ก.บ.ม. / ก.บ.พ.  >
                        เลือก  ปี  พ.ศ. ........ ครั้งที่ประชุม ..........
        รายงานประจำปี
                      ดาวน์โหลดที่  เว็ปไซต์กองแผนงาน    www.plan.su.ac.th
                        ไปที่   รายงานประจำปี  มศก.   >
                        เลือก ปีการศึกษา ........
        การประกวดราคา
                      ดาวน์โหลดที่  เว็ปไซต์กองคลัง   www.fd.su.ac.th
        รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
            และผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร / วาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
                      ดาวน์โหลดที่  เว็ปไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร    www.su.ac.th
                        ไปที่ Abuot SU  > board > สภามหาวิทยาลัยศิลปากร
                        ไปที่  Abuot SU  > board > รายนามผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
                      ดาวน์โหลดที่ เว็ปไซต์กองการเจ้าหน้าที่   www.pd.su.ac.th
                        ไปที่   วาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook